Соціологічні дослідження як напрям соціологічного знання. Класифікація соціологічних досліджень

Виникнення і розвиток соціології нерозривно пов'язане з емпіричними дослідженнями, які є джерелом нових знань, необхідних для збагачення теорії, регулювання соціальних процесів.

Що ми розуміємо під соціологічним дослідженням? Соціологічне дослідження - це система логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою - отримати об'єктивно-достовірні дані про вивчається соціальному процесі або явищі для їх подальшого використання в практиці. Соціологічні дослідження мають досить багату історію.

Вже з XVIII c. в ряді країн стала регулярно проводитися перепис населення. У Сполучених Штатах, наприклад, вона проводилася через кожні 10 років, починаючи з 1790 р. Це дозволяло уряду мати реальну картину демографічної структури суспільства, бачити її динаміку і т. д. Перепис населення можна вважати прародителькою соціологічних досліджень. У XIX в. проводилися й опитування населення з метою з'ясування рівня життя, зокрема серед жителів Лондона. Технічні прийоми, що застосовувалися при цьому, пізніше перетворилися на широко поширений метод вибіркового обстеження.

Розвиток емпіричної соціології пов'язано з XX століттям. Це обумовлено як об'єктивними потребами ускладнюється суспільства, що вимагає вирішення конкретних проблем, так і розвитком і вдосконаленням самої науки, виходом її на більш високий рівень. Технічна оснащеність, комп'ютеризація дозволяли працювати з великими контингентами, обробляти великі дані. Роботи соціологів з конкретних проблем відкрили нові можливості соціології як науки.

Товариство звертається до соціології, якщо воно зацікавлене в об'єктивному науковому пізнанні самого себе.
Конкретні соціологічні дослідження дозволяють:

- Отримати відображення реального стану соціальних явищ і процесів у суспільстві, зняти «знімок стану»;

- Виявити наявні суперечності і тенденції розвитку соціальних відносин;

- Дати прогноз соціальних ситуацій;

- Визначити оптимальні шляхи впливу на тенденції суспільного розвитку та вирішення суперечностей;

- Здійснювати дієвий контроль за станом справ у різних сферах суспільного життя, здійснювати зворотний зв'язок.

В якості наукового методу в соціології виступає діалектичний метод, тобто розгляд суспільства як живого організму в його постійному розвитку, в усіх його зв'язках і взаємовідносинах. При цьому слід виділяти найбільш суттєві ознаки, сторони, властивості і відносини соціального явища або процесу.

Для проведення соціологічного дослідження потрібна теоретична основа, визначення проблеми, мети і завдань; обов'язковим є організаційне та матеріально-технічне забезпечення, його націленість на практику.
Одним з головних мотивів звернення до соціологічного дослідження є потреба отримання інформації, що відбиває ті сторони життя і діяльності суспільства, які приховані від «зовнішнього очі», але важливі у практиці управління, пізнання. Це може бути, наприклад, вивчення запитів тих чи інших груп, виявлення інтересів, планів на майбутнє, об'єктивних уявлень про той чи інший соціальне явище або процес і т. д.