Політична система суспільства: структура та функції

Політична система являє собою найважливішу складову частину політичного життя суспільства. Через неї, її організації та установи здійснюються процеси формування влади і сфер її дії, політичної діяльності та прийняття політичних рішень.

Політичну систему ми спробуємо розглянути з позиції соціологічного знання, як соціальний феномен. Подібне напрям дослідження політичної системи утвердилось в західноєвропейській науці в 30-40-і роки нашого століття, у цей же час сформувалася самостійна галузь соціологічного знання - «політична соціологія», хоча обгрунтування соціальної сутності політичної системи було дано ще Платоном та Арістотелем.

Соціологічний підхід до дослідження політичної системи передбачає необхідність її розгляду як однієї з підсистем життя суспільства, як механізму, що перетворює інтереси і потреби соціальних груп (націй, класів, поколінь та ін) в конкретні політичні рішення. Предметом вивчення соціології є політична поведінка і політична свідомість різних спільнот людей по відношенню до держави, партій, соціальним організаціям та індивідам, а також політичне лідерство і політичне керівництво.

Основою для з'ясування суті та призначення політичної системи суспільства є поняття «політика» і «політичне».

Політика в перекладі з давньогрецької означає «мистецтво управляти державою», «державні та громадські справи». Серед соціологічних шкіл існують різні тлумачення поняття «політика». Американська політична соціологія, як правило, пов'язує це поняття перш за все з діяльністю уряду, визнаючи єдиним суб'єктом політики держава. Більш широке тлумачення передбачає розуміння політики як сфери «владних» відносин, де суспільні групи, соціальні верстви ведуть боротьбу за владу. Через політику в повній мірі виражаються воля й інтереси певних соціальних спільнот, яким надається характер загальної обов'язки. Однак мудрою і ефективною може бути лише така політика, яка не ігнорує інтереси інших соціальних груп, ставить своїм завданням подолання конфронтації, досягнення стану суспільної консолідації. Певна політика завжди проводиться в життя через прийняття політичних рішень, управлінську та регулюючу діяльність політичної системи.

Суспільство - це складний соціальний організм, що включає економічну, політичну і духовну сфери життєдіяльності людей, кожна з яких має соціальний зріз. Політична система суспільства є цілісною і відносно самостійною системою; в той же час вона може бути розглянута як підсистема суспільства за ознакою сфери життєдіяльності соціальних груп поряд з економічною і духовною.

Політична система - необхідний елемент соціального розвитку. У суспільстві існує безліч соціальних груп зі своїми потребами, на основі яких виростають соціальні інтереси (економічні, політичні, культурні та ін.) Ці соціальні групи для координації своїх відносин створюють спеціальні політичні організації, встановлюючи і застосовуючи певні правила. Без цього, як вважав Т. Гоббс, в суспільстві була б «війна всіх проти всіх». У цьому головна соціальне призначення політичної системи суспільства.

На політичну систему істотно впливають всі структурні елементи суспільства. Значення економічних чинників для формування структури і функціонування політичної системи визнається практично всіма соціологічними школами. Деякі з них (марксистський напрям) навіть вважають, що економіка лежить в основі всіх соціальних процесів, у тому числі і політичних. Стан суспільної свідомості (погляди, ідеї, почуття, духовна життя) визначає форму, вигляд і напрямок розвитку політичної системи суспільства. Очевидно, що і соціальна структура суспільства не може не впливати на політику і політичну систему, так як саме в політиці знаходять відображення інтереси й потреби соціальних груп. Можна виділити цілу групу психологічних, морально-етичних, особистісних та інших факторів, від яких залежать структура і діяльність політичної системи.

У той же час як підсистема суспільства політична система має відносну самостійність (особливо на короткі історичні періоди) і сама впливає на всі інші сфери життя. Вона може визначати напрямок розвитку економіки на конкретному етапі суспільного розвитку, обумовлювати певною мірою зміст суспільної свідомості, надавати спрямованість формування соціальної структури суспільства. Політична система, змінюючи ситуацію в суспільстві обстановку, сприяє адаптації людини в цих умовах. Сильний вплив політичної системи на соціальні явища характерно для російського суспільства на нинішньому етапі його розвитку.

Головною ознакою політичної системи суспільства, який вирізняє його від інших соціальних систем, є те, що вона завжди пов'язана з формуванням влади та сферою її здійснення.