Соціально-етнічні спільності

Соціальна структура суспільства разом з іншими аспектами характеризується наявністю і взаємодією соціально-етнічних спільностей. Соціологія вивчає генезис, сутність, функції, загальні закономірності розвитку етносів, міжетнічні (міжнаціональні) відносини і розробляє основні методологічні принципи їх дослідження. Етносоціологічні вивчення сучасного суспільства має перш за все практичну цінність. Дослідження соціологічних аспектів етнічних процесів, відносин, відмінностей особливо значущі для поліетнічних, багатонаціональних держав, в тому числі і для Російської Федерації.

До спільнотам соціально-етнічного типу відносяться плем'я, народність, нація, етнічна група та інші етнічні освіти людей, що виникли в результаті природно-історичного процесу. Щоб розкрити сутність цих явищ, необхідно спочатку розглянути зміст таких основних понять, як «народ» і «етнос», оскільки з ними корелюються всі етнічні одиниці.

Дуже багатозначний термін «народ». У повсякденній мові народом зазвичай називають населення держави, жителів країни. Мовою соціальних наук, і насамперед етнографії, народ - це спільнота, що вирізняється з ряду ознак від інших подібних же історично розвиваються колективів. В цьому сенсі ми говоримо, наприклад, «російський народ» або «узбецький народ», «польський народ», «угорський народ» і т. д. В цьому випадку термін «народ» рівнозначний терміну «нація». Іноді термін «народ» вживається для позначення сукупності різних соціально-етнічних груп: націй, етнічних груп, національних меншин та ін Наприклад, багатонаціональний народ Російської Федерації, народ Казахстану і т. п. Як видно, термін «народ» відноситься до дуже різним типам спільнот, а також виступає як збірний по відношенню до кількох соціально-етнічним спільнотам.

В останні роки в соціальних науках широко вживається поняття «етнос». Правда, в західній соціологічній літературі воно вживається здавна.

Поняття «етнос» (слово грецького походження, означає плем'я, народ) є вихідним для характеристики соціально-етнічних спільностей, оскільки дає можливість для однозначного виразу того спільного, що є в поняттях «нація», «народність», «етнічна група» та ін . Це загальне - наявність певної мовної та культурно-побутової специфіки, єдиного самосвідомості. Його прийнято називати етнічним, а сукупності людей - «етносами». Поняття «етнос» охоплює всі соціально-етнічні спільності.

Етнос - це історично сформована на певній території стійка сукупність людей, що володіє єдиними культурою (включаючи мову) і психологічним складом, усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших подібних утворень (самосвідомість). Формування етносу зазвичай відбувається на основі єдності території та господарської діяльності. Ознаки, які виражають системні властивості етносу і відділяють його від інших етносів, - мова, народне мистецтво, звичаї, обряди, традиції, норми поведінки, звички, тобто такі компоненти культури, які, передаючись із покоління в покоління, утворюють в підсумку специфічну етнічну культуру.

Етнос являє собою певне цілісне утворення, в якому на передній план можуть виступати різні його об'єктивні компоненти. В одних випадках це мова, в інших - господарсько-побутові особливості, в третіх - характерні риси поведінки і т. п.

При характеристиці етносу важливе значення має з'ясування його етногенезу. Під етногенезом розуміється процес утворення етнічних спільнот. В одних випадках етногенез розглядають як синонім поняття «походження етносу», т. е. обмежуються періодом формування етносу аж до становлення його самосвідомості. В інших під терміном «етногенез» об'єднують походження і подальшу етнічну історію вже склалася спільності. Обидва підходи різняться в деталях і мають право на існування.

На думку Л. Н. Гумільова, правомірно говорити про етногенез як про процес, рушійними силами якого є природні, біосферні фактори. Ці ж фактори опосередковано визначають соціальні форми життя, які створюються людьми різних етносів. Етнос пов'язаний також з процесом взаємодії людських рас. Практично всі відомі етноси складалися складним шляхом з декількох різнорідних частин, поки не усвідомили себе єдністю і не придбали єдиний етнонім, тобто його самоназва.

Етнос - це основна одиниця етнічної класифікації людства, поряд з якою існують етнічні спільності різного порядку (плем'я, народність, нація тощо).

Плем'я - етносоціальна спільність докласового суспільства, заснована на кровноспоріднених зв'язках і складається з родів. Воно володіє своєю територією, племінної економічної спільністю, має єдина мова, власне найменування, єдність релігійних уявлень і обрядів. У розвиненому первісному суспільстві племені властиві органи влади, не носить політичного характеру. У сучасну епоху племена зберігаються в Азії, Африці, Латинській Америці. У Росії в деяких народів Сибіру, Півночі та Далекого Сходу збереглися залишки родоплемінних рис.

Формы организации общественного производства