Рівність і нерівність як соціологічна проблема

Соціальні зв'язки з'єднують індивідів у визначені стійкі об'єднання, групи, які характеризуються різними ознаками, диференціюються за різними критеріями. Це можуть бути стать, вік, професія і т. д. При цьому ми бачимо, що як окремі люди, так і групи займають у суспільстві нерівне становище. Нерівність - характерна риса будь-якого суспільства. Дослідження антропологів свідчать про те, що воно існувало вже в примітивних суспільствах і визначалося силою, спритністю, сміливістю, релігійної обізнаністю і т. д. Нерівність породжується навіть природними відмінностями між людьми, але найбільш глибоко воно проявляється як наслідок соціальних факторів. В результаті одні особистості, групи або верстви мають більші можливості, або ресурсами (фінансовими, владними і т. д.), ніж інші. Чи справедливо це? І чи можливо суспільство, де відсутня соціальна нерівність? Не випадково існували, так і продовжують жити і подання про минуле «золотий вік», і мрії про майбутнє суспільстві повної соціальної рівності.

Детальніше...

Соціальна диференціація

Аналіз вертикального розшарування суспільства знаходить відображення в теорії стратифікації. Саме поняття «стратифікація» прийшло у соціологію з геології, де «страта» означає геологічний пласт. Дане поняття досить точно передає зміст соціальної диференціації, коли соціальні групи шикуються в соціальному просторі в ієрархічно організований вертикально послідовний ряд з якого-небудь виміру нерівності.

Критерії організації нерівності можуть бути різними. Це служить підставою багатовимірного підходу до вивчення соціальної стратифікації в західній соціології. Як відомо, у нас довгі роки панувала класова теорія, заснована на одномірному підході до аналізу соціальної диференціації, де визначальним критерієм виступає відношення до власності, до засобів виробництва. Звідси на різних етапах розвитку суспільства виділялися як основні класи імущих і незаможних: раби і рабовласники, селяни і феодали, пролетарі і буржуа.

Детальніше...

Соціальна стратифікація сучасного російського суспільства

Процес переходу від економіки, в основі якої лежав адміністративно-бюрократичний спосіб управління суспільним виробництвом і розподілом, до економіки, що базується на ринкових відносинах, і від монопольної влади партдержноменклатури до представницької демократії відбувається надзвичайно болісно і повільно. Стратегічні та тактичні прорахунки в радикальному перетворенні суспільних відносин обтяжуються особливостями створеного в СРСР економічного потенціалу з його структурної асиметричністю, монополізмом, технологічною відсталістю і т. д.

Детальніше...