Політична система суспільства: структура та функції

Політична система являє собою найважливішу складову частину політичного життя суспільства. Через неї, її організації та установи здійснюються процеси формування влади і сфер її дії, політичної діяльності та прийняття політичних рішень.

Політичну систему ми спробуємо розглянути з позиції соціологічного знання, як соціальний феномен. Подібне напрям дослідження політичної системи утвердилось в західноєвропейській науці в 30-40-і роки нашого століття, у цей же час сформувалася самостійна галузь соціологічного знання - «політична соціологія», хоча обгрунтування соціальної сутності політичної системи було дано ще Платоном та Арістотелем.

Детальніше...

Громадянське суспільство і правова держава

Давньогрецькі мислителі представляли державу як синонім суспільства в цілому чи соціального об'єднання як такого. У Платона ми читаємо: «...відчуваючи потребу в чому, багато людей збираються воєдино, щоб мешкати спільно і надавати один одному допомогу: таке спільне поселення і отримає у нас назву держави ...».

Інше тлумачення держави полягає в тому, що воно розуміється як частина суспільства, а саме - політична сфера його життєдіяльності. Російський учений XIX в. Б. Н. Чичерін ототожнював державу з політично організованим суспільством і вважав, що це є союз «народу, пов'язаного законом в одне юридична ціле, керованого верховною владою для загального блага».

Детальніше...

Політична свідомість і політична культура

Політична культура - це один з основних елементів, що становлять духовний потенціал суспільства. Вона висловлює суть соціально-політичної системи, визначає «правила гри» в політиці, базові політичні цінності та основні суспільні цілі, відображає різноманіття політичного життя, надаючи вирішальний вплив на затвердження соціального статусу громадянина. Без політичної культури говорити про людину як про соціально значимої особистості важко. Політична культура допомагає з'ясувати соціальні інтереси і уподобання громадян і соціальних груп, ступінь усвідомлення людьми їх суспільних завдань і їх практичну роль в політичному житті. Рівень політичної культури багато в чому визначає загальнокультурний рівень окремої особистості, соціальної спільності і суспільства в цілому.

Детальніше...