Структура та історичні типи суспільств

По-перше, у сфері матеріального виробництва відбувається така структурна перебудова, коли інформація (а це і наука, і нова технологія, і нове співвідношення розумової і фізичної праці, і новий зміст інтелектуальної праці) стає домінуючою сферою відтворення суспільного життя. Центр ваги трудової діяльності поступово переноситься на підготовчу фазу, переробку наукових знань, проектування, управління. Автоматизація, комп'ютеризація змінюють характер праці, її організацію, яка стає більш гнучкою. Так, «розклад по індивідуальному вибору», ковзні графіки роботи вже в 1980 р. були у 38% «синіх комірців» у ФРН, у 27% - в США. В результаті продуктивність праці зросла, дисципліна покращилася. Завдяки персональним комп'ютерам йде і процес «одомашнення праці». Згідно з прогнозами на початку XXI ст, в передових країнах половина робочої сили буде зайнята в сфері інформації, одна чверть - у сфері матеріального виробництва, інша - у сфері виробництва послуг, в тому числі і інформаційних.

Уже сьогодні інформація, інформаційні, комп'ютерні програми перетворюються в найцінніший товар. Виникає новий технологічний базис виробництва - електронно-інформаційна техніка, що й обумовлює ефективність матеріального виробництва.

Всі ці зміни в сфері економіки протікають далеко не безболісно. Тотальна автоматизація та роботизація інформаційного суспільства загострює проблему безробіття, посилює всі її негативні наслідки, в тому числі й ті, які призводять до деградації особистості. Пом'якшити негативні наслідки безробіття можна шляхом формування здатності людини до творчості в різних сферах життєдіяльності.

По-друге, інформатизація перспективи впорядкування соціальних взаємодій впливає на ефективність спілкування людей. Завдяки комп'ютерній техніці, телебаченню, лазерам, волокнистої оптики та іншим засобам створюється можливість подолання просторово-часових бар'єрів між людьми. (Швидкість передачі по радіо досягла граничного значення - швидкості світла.) З освоєнням космосу виникли глобальні системи зв'язку та навігації. Електронно-обчислювальні машини дозволяють впорядковувати інформацію, миттєво її переробляти і доставляти користувачеві. Так, в США в 1985 р. налічувалося 20 млн. персональних комп'ютерів.

Соціально-політична діяльність також перетвориться завдяки вільному доступу до різноманітної інформації. Інформаційна техніка відкриває нові можливості для демократії, зокрема для обміну думками, для електронних плебісцитів, для безпосереднього зв'язку громадян і політичних діячів. Впровадження ЕОМ підриває основи існування бюрократії. Інформація виступає як глобальний ресурс людства, що перевершує всі наявні енергетичні джерела, що протистоїть ентропії, дезорганізації, хаосу, руйнування соціальних зв'язків.

По-третє, в культурній сфері, у сфері освіти, науки, мистецтва, інформатизації також відбувається переворот. Адже соціальні зв'язки - це зв'язки смислові. Товариство закінчується там, де зникає осмислена комунікація. Інформаційна цілісність - підстава для цілісності соціальної. Думка не знає меж - і це база для всеєдності. Інформатизація суспільства, засоби масової комунікації пов'язані з духовною сферою, з перетворенням розумової праці, з культурою. Процеси інформатизації вимагають нового рівня розуміння світового буття, ролі Розуму, етики, естетики. Сьогодні розгортається діалог різних ідей і вчень. Анропоцентрізм, що вилився в протиставлення людини природі, всьому сущому, замінюється космизмом в новому, неміфологіческом розумінні.

Пізнання людиною світу все більше виявляється пов'язаним з рівнем його свідомості, інформаційно-енергетичним потенціалом особистості, її здатністю до творчості. А це вже естетична проблема, тобто проблема творчої діяльності, здатності людини до створення нових форм, нових цінностей. Тільки вдосконалення буття і самовдосконалення, тільки упорядкування світу і творення краси та гармонії можуть протистояти занепаду, руйнування, смерті.

За словами В. С. Соловйова, розвивав в естетиці ідеї російського космізму, призначенням людини є продовження справи, початої природою по організації світу в порядок і красу. В. І. Вернадський казав, що свідомість - фактор світового буття - стає співробітником космосу. Інформатизація суспільства і виявляється засобом взаємообумовлених еволюції людини і всього світу - коеволюції, засобом гуманізації соціальних відносин.